f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7765-5-3 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 17,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6015-95-3 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 18,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 24,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-1404-14 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 16,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของรถเกลี่ย หมายเลข 41-5108-79-9 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 7,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 03/12/2562 8,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการ ตรวจครบกำหนดเช็คระยะ 150,000 กม. ของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6500-15-5 จำนวน 12 รายการ 27/11/2562 6,735.65 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการ ตรวจครบกำหนดเช็คระยะ 150,000กม. ของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6500-15-5 จำนวน 12 รายการ 27/11/2562 6,735.65 ยกเลิก เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 15/11/2562 8,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์และระบบห้ามล้อของรถตรวจการณ์ หมายเลข ๒๑-๖๖๖๖-๑๗-๔ จำนวน ๑๘ รายการ 15/11/2562 8,073.15 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 18 8073.15 15/11/2562 8,073.15 ยกเลิก เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 14/11/2562 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เป็นเงินจำนวน 11,985.00 บาท 12/11/2562 11,985.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2562 52,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2562 11,060.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 273 รายการ