f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึก Toner Hp 30X(CF230X) จำนวน 1 รายการ 24/04/2562 6,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง รักษาระบบไฟฟ้าของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-9 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 5,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-0 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 57,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 10/04/2562 6,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบตัวถังและกะบะของรถบรรทุกกะบะเท หมายเลข 23-6049-95-1 จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2562 228,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-65000-15-5 จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 24,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถไม้กวาดถนน หมายเลข 16-6015-96-7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 11,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8175-07-0 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 15,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบห้ามล้อ และระบบเครื่องล่างของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8175-07-0 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 10,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป้นเงินจำนวน 7,810.- บาท (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 03/04/2562 7,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๙๕๙ ลิตร เป็นเงิน ๒๖,๕๑๖.๓๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2562 26,516.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบส่งกำลัง,ระบบไฟฟ้า,ระบบห้ามล้อ และระบบตัวถังและกะบะของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6856-05-4 จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุน) 18/03/2562 398,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 70AH ของรถบรรทุกกะบะเท หมายเลข 23-6049-95-1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2562 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกกะบะเท หมายเลข 23-6049-95-1 จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2562 116,185.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เป็นเงินจำนวน 9,908.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2562 9,908.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 75 รายการ