f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการงานปรับปรุงกำแพงสำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 26/09/2565 452,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 22/09/2565 61,064.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 22/09/2565 25,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อ BATTERY12V75Ah MF รถหมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 2 ลูก (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 21/09/2565 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 21/09/2565 9,045.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างงานก่อสร้างป้ายสำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/09/2565 499,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์ CANNON LBP 3500 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 22/09/2565 9,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/09/2565 6,615.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อตลับหมึกสีดำริโก้ SP 230 ( 3K) จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/09/2565 14,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อชุดไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/09/2565 15,975.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างตัดชุดยามรักษาการณ์ จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 12/09/2565 15,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 19/09/2565 318,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 19/09/2565 105,159.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 19/09/2565 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 19/09/2565 125,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 869 รายการ