f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถบรรทุกขนาด 3.5 ตัน หมายเลข 46-6933-14-7 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2562 13,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อสำรองไว้ใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของสำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2562 42,052.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการ ซ่อมบำรุง รักษาระบบส่งกำลังของรถบรรทุกกระบะเท หมายเลข 23-6051-95-6 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2562 6,912.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร เป็นเงินจำนวน ๗๙,๗๔๐.-บาท 11/02/2562 79,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6549-97-9 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 14,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกกระบะเท หมายเลข 23-6051-95-6 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 13,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เป็นเงินจำนวน 79,350.-บาท 08/02/2562 79,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถตู้ หทายเลข 20-6171-08-0 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2562 11,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 19,200.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2562 19,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน เพื่อสำรองไว้ใช้ในการซ่อม บำรุง รักษาเครื่องจักร/ยานพาหนะ และอื่นๆของสำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2562 29,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมบำรุงรักษา ระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกขนาด 3.5 ตัน หมายเลข 46-6933-14-7 จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2562 116,041.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 31/01/2562 24,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 31/01/2562 24,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6856-05-4 จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2562 136,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 56 รายการ