f
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 21/01/2565

 

รายชื่อผู้บริหารองค์กร

1 นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18
2 นายปรีชา วิเศษสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1
3 นายปรีชา วิเศษสิทธิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1 รักษาการในตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 2

4 นายเชิดชัย สวนแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
5 นายยุทธศิลป์ ทุมมา ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ
6 นายโอภาส สมใจนึก ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
7 นายนรัลกร วรรณรักษ์  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย
8 นายเชิดชัย สวนแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 นายปรีชา วิเศษสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหาร
10 นายวรากร พยัญตา ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
11 นายสุธี มณีอ่อน  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้าง
12 นายสาโรจน์ ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล
13 นายสมพร พรมจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนไฟฟ้า

รายชื่อผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

1 นายสมคเน เสมทัพพระ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 นายสมนึก เศียรอุ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา
3 นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี
4 นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล
5 นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส
6 นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

 

 


'