f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำหน่ายเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ) หมายเลข 41-10322-5107-79-8 , 82-69812-6031-94-2 จำนวน 2 คัน จำนวน 630,000.- บาท (โดวิธีทอดตลาด) 11/09/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำหน่ายเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ) หมายเลข 41-10322-5107-79-8 , 82-69812-6031-94-2 จำนวน 2 คัน 11/09/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2563 50,825.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 10/09/2563 15,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 10/09/2563 21,614.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 09/09/2563 64,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6535-95-3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2563 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (โดยวธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 08/09/2563 5,966.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 08/09/2563 6,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 02/09/2563 66,311.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ( โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 02/09/2563 66,311.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
27 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 02/09/2563 21,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 01/09/2563 6,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6015-95-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2563 13,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 31/08/2563 32,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 448 รายการ