f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (โดยเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 31/08/2563 24,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 31/08/2563 15,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่ไมค์โครโฟน รุ่น IRC 14430 x 3 ขนาด 3.7 V. 1,950 mAh จำนวน 21 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 21/08/2563 33,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 21/08/2563 21,195.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่และดัมส์ เพื่อใช้ในการสำรองแบตเตอรี่ และพิมพ์เอกสารของงานเงินทุนฯ 17/08/2563 5,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อเพื่อสำรองไว้ใช้ในการซ่อม บำรุง รักษาวัสดุของใช้โรงงาน วัสดุเครื่องจักร ยานพาหนะ ของสำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 12,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6535-95-3 จำนวน 44 รายการ 17/08/2563 320,604.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง รักษารถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6500-15-5 ครบกำหนดเช็คระยะ 160,000 กม จำเป็นต้องจ้างเอกชนดำเนินการ 17/08/2563 9,480.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่แบบชาร์จ ขนาด 1.2V 5000 mAh จำนวน 12 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 17/08/2563 6,588.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2563 11,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 06/08/2563 60,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 06/08/2563 21,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 05/08/2563 6,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 04/08/2563 30,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8800-08-2 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2563 16,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 448 รายการ