f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาซีลลูกสูบกระบอกไฮดรอลิคชุดคว่ำหงายบุ้งกี้ ของรถตักล้อยาง หมายเลข 72-6001-87-8 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 9,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอร์ของรถเกลี่ย หมายเลข 41-5108-79-9 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2563 9,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถบดสั้นสะเทือน หมายเลข 31-6120-91-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2563 7,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 4 รายการ 18/05/2563 9,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบดสั่นสะเทือน หมายเลข 31-6120-91-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2563 7,180.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
66 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถหางลาก หมายเลข 15-6005-91-0 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2563 26,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง-ควนลัง ระหว่าง กม.21+600 - กม.24+135 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49 รายการ 13/05/2563 90,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ฟูจิ 3055 RCL6 จำนวน 2 กล่อง (งานงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 12,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (งา่นงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 15,485.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ OKI B๔๑๒ (สีดำ) จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 07/05/2563 9,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2563 800,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 หลัง 30/04/2563 2,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถหางลาก หมายเลข 15-6005-91-0 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 34,727.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 29,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V70AH พร้อมน้ำกรด และประจุไฟของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 448 รายการ