f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 07/05/2563 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
2 22/05/2562 นายธีรชัย รักวิจิตรกุล ลงพื้นที่ร่วมเก็บข้อมูลวัดค่าดัชนีความเรียบสากล (IRI) ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงยะลา
3 18/05/2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง
4 06/02/2562 ตรวจรับงานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410
5 23/01/2562 ตรวจรับงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอนป่าพ้อ - ท่าสาป ตอน 2 กม.33+685 -กม.33+741 และ กม.34+200 - กม.34+759
6 18/01/2562 นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่