f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
คู่มือการใช้งานระบบ/คู่มือการปฏิบัติงาน
ลงวันที่ 10/06/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบบริหารแผนงานทางหลวง Plannet 149 ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานบำรุงทาง (TPMS) 283 ดาวน์โหลด
คู่มือระบบการติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ (RMMS) 87 ดาวน์โหลด
คู่มือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพย์สินทางหลวง (หมวดทางหลวง) 614 ดาวน์โหลด
คู่มือผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพย์สินนอกเขตทางฯ 69 ดาวน์โหลด
คู่มือใช้งานระบบ Plannet 77 ดาวน์โหลด
คู่มือรายละเอียดรหัสงาน งานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทาง งานอำนวยความปลอดภัย 715 ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานของหมวดทางหลวง เรื่องการควบคุมดูแลรักษาทางหลวง พ.ศ.2535 79 ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง 73 ดาวน์โหลด

'