f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ลงวันที่ 19/01/2564

นายสมนึก เศียรอุ่น ผอ.ขท.ยะลา มอบหมายให้ นายเชฎฐพล พึ่งบุญ รอ.ขท.ยะลา(ป) ,นางสาวโสภาพร ละอองสม รอ.ขท.ยะลา(ว) ร่วมกับนางสาวกาญจนา ชลารัตน์ ชม.ขท.รามัน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยได้มอบ ถุงยังชีพให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน บนทางหลวงหมายเลข 4092 ตอน รามัน-จะรังตาดง


'