f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2564

ด้วยในเทศกาลสงกรานต์ 2564  ซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญเทศกาลหนึ่งของชาวไทย และมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนจะใช้เวลาในวันหยุดเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมญาติและกลับภูมิลำเนา เป็นเหตุให้สภาพจราจรหนาแน่น อาจก่อให้เกิดญหาการจราจรติดขัดและอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และอำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการจราจร แขวงทางหลวงสงขลาที่1จึงจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564  ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 1. ศูนย์ประสานงาน 7 แห่ง     1.1 สำนักงานแขวงทางหลวงสงขลาที่1 เลขที่ 4 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา  โทร 0-7431-1091  โทรสาร 0-7431-1790     1.2 หมวดทางหลวงสงขลา          โทร 0-7433-3637     1.3 หมวดทางหลวงสิงหนคร        โทร 0-7433-1762     1.4 หมวดทางหลวงหาดใหญ่       โทร 0-7425-4899     1.5 หมวดทางหลวงคอหงส์         โทร 0-7420-9121     1.6 หมวดทางหลวงกำแพงเพชร    โทร 0-7458-4260     1.7 หมวดทางหลวงสทิงพระ        โทร 0-7453-6817 2. จุดให้บริการทั่วไทย จุดร่วมบริการ ณ จุดพักรถโดยสารสาธารณะ หน้าป้อมตำรวจทางหลวงพรุพ้อ  ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนเนินพิชัย-พรุพ้อ ที่ กม. 1220+560  (ขาออก) ต.คุหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา   อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงกำแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์  065  493  2463         3. หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว          โดยอำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหารถยนต์ขัดข้องเบื้องต้นให้แก่ประชาชนและเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุบนถนนต่างๆ  พร้อมทั้งบริการเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจรขัดข้อง สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์          1. นายมนูญ พลายบุญ     หมายเลขโทรศัพท์  081 598  7193