f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
ลงวันที่ 25/10/2562

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสตูล ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการปลูกต้นไม้ จำนวน 3000 ต้น และเก็บขยะในเขตทางหลวง ทางหลวง หมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม. 69+200 - กม. 69+500 และระหว่าง กม. 73+800 - กม. 74+600


'