f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 27/11/2561

คณะผู้บริหาร

1 นายธนัตถ์  รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล
2 นายสุชาติ  เชาวน์เสฏฐกุล รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายปฏิบัติการ)
3 นายรุ่งโรจน์  รัตนพงศ์ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายวิศวกรรม)
4 นางสาวพวงเพ็ญ  พลเดช รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร)

หัวหน้าหมวดฯในสังกัด

1 นายปณิธาน  บริสุทธิ์ หัวหน้าหมวดฯควนรู
2 นายสิทธิพร  แดงมาด หัวหน้าหมวดฯควนโดน
3 นายสมบูรณ์  ไชยสวัสดิ์ หัวหน้าหมวดฯท่าแพ
4 นายธนิต  ขุนณรงค์ หัวหน้าหมวดฯทุ่งหว้า

หัวหน้างาน

1 นายชัยยุทธิ์  ศรีสุด หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย
2 นายสิทธิพร  แดงมาด หัวหน้างานวางแผน
3 นายพิชัย  สุดแสน หัวหน้างานปรับซ่อม
4 นายชาญณรงค์  ชูนาคา หัวหน้างานสารบรรณ
5 นายเดชชัย  เส็มสัน หัวหน้างานการเงินและบัญชี
6 นายเจษฎา  เรืองพุฒ หัวหน้างานพัสดุและสัญญา
7 นางรื่นฤดี  จันคง หัวหน้างานสารสนเทศ

หัวหน้าหน่วย

1 นายอารมณ์  ชายแก้ว หัวหน้าหน่วยต้นไม้
2 นายชัยยุทธิ์  ศรีสุด หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า

'