f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะหา – บาจุ และตอนควบคุม 0102 ตอน บาจุ – บันนังสตา ระหว่าง กม.6+850 – กม.7+050 ปริมาณงาน 2,460 ตร.ม. 20/08/2563 สัญญา ยล.48/2563 แขวงทางหลวงยะลา
2 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปลูกต้นไม้ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะหา - บาละ ที่ กม.๙ + ๓๑๓ LT. 17/07/2563 สัญญา ยล.47/2563 แขวงทางหลวงยะลา
3 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปลูกต้นไม้ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะหา - บาละ ที่ กม.๙ + ๓๑๓ LT. 11/06/2563 ยล.53/2563 แขวงทางหลวงยะลา
4 จ้างก่อสร้างงานปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน บ่อหิน - เบตง ระหว่าง กม.๑๑๐+๖๓๖ - กม.๑๕๐+๐๐๐ (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง ๓๙.๓๖๔ กิโลเมตร 08/05/2563 สัญญา เลขที่ ยล.46/2563 แขวงทางหลวงยะลา
5 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะหา - บาจุ และตอนควบคุม 0102 ตอน บาจุ - บันนังสตา ระหว่าง กม.8+410 - กม.12+410 ระยะทาง 4.000 กม. ปริมาณงาน 43,200 ตร.ม. 09/04/2563 สัญญา เลขที่ ยล.43/2563 แขวงทางหลวงยะลา
6 จ้างเหมาโครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ – ท่าสาป ระหว่าง กม.21+300 – กม.33+110 (เป็นช่วงๆ) , ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป – ท่าสาป ระหว่าง กม.30+530 – กม.34+950 (เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา – โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.2+940 – กม.4+000 จำนวน 3 แห่ง ปริมาณงาน 219 ต้น 08/04/2563 สัญญาเลขที่ ยล.44/2563 แขวงทางหลวงยะลา
7 จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน – เบตง ตอน 2 ระหว่าง กม.144+260 – กม.146+200 , กม.147+550 – กม.149+150 และ กม.149+400 - กม.150+500 ระยะทาง 4.640 กม. ปริมาณงาน 50,250 ตร.ม. 08/04/2563 สัญญาเลขที่ ยล.39/2563 แขวงทางหลวงยะลา
8 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - บ้าน กม.17 ระหว่าง กม.0+675 – กม.1+000 LT. และ กม.0+200 – กม.1+000 RT. ระยะทาง 1.125 กม. ปริมาณงาน 11,202 ตร.ม. 08/04/2563 สัญญา เลขที่ ยล.40/2563 แขวงทางหลวงยะลา
9 จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน - เบตง ตอน 2 ระหว่าง กม.146+200 – กม.147+550 ระยะทาง 1.350 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 สัญญา เลขที่ ยล.42/2563 แขวงทางหลวงยะลา
10 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน – เบตง ระหว่าง กม.150+500 – กม.154+620 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.520 กม. ปริมาณงาน 15,400 ตร.ม. 08/04/2563 สัญญาเลขที่ ยล.41/2563 แขวงทางหลวงยะลา
11 จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวง (แบบคอนเทม) หมวดทางหลวงยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สัญญาเลขที่ ยล.32/2563 แขวงทางหลวงยะลา
12 จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวง (แบบคอนเทม) หมวดทางหลวงยะลา ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สัญญาเลขที่ ยล.33/2563 แขวงทางหลวงยะลา
13 จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) บริเวณแขวงทางหลวงยะลา ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สัญญา เลขที่ ยล.34/2563 แขวงทางหลวงยะลา
14 จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง – บ้าน กม.17 ระหว่าง กม.8+935 – กม.9+735 LT., RT. ระยะทาง 0.800 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 ยล.28/2563 แขวงทางหลวงยะลา
15 จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ7-8) บริเวณแขวงทางหลวงยะลา ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สัญญา เลขที่ ยล.35/2563 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 92 รายการ