f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯหมายเลข 44-8572-08-6, 44-8581-08-7 , 44-8585-08-0 และ 72-6002-87-9 จำนวน 4 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด 15/08/2562 15/08/2562 สทล.18/8/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการเลขที่ 60/6,147/3,147/53 และ 147/57 จำนวน 4 หลัง (ครั้งที่3) ตามประกาศเลขที่ สทล.18/8/2562 04/07/2562 04/07/2562 สทล.18/8/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการเลขที่ 60/2,147/3, 147/52, และ 147/52 จำนวน 4 หลัง ตามประกาศเลขที่ 18/7/2562 02/05/2562 30/04/2562 สทล.18/7/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการเลขที่ 60/2, 147/3, 147/52, และ 147/52 จำนวน 4 หลัง ตามประกาศเลขที่ 18/7/2562 30/04/2562 30/04/2562 สทล.18/7/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 ขายทอดตลาดรถยนต์ งานงบประมาณ หมายเลข 22-4159-01, 22-4203-05 จำนวน 2 คัน 14/01/2562 14/01/2562 สทล.18/6/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการเลขที่ 60/2, 147/52 และ 147/57 จำนวน 3 หลัง 11/01/2562 11/01/2562 สทล.18/5/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 ขายทอดตลาดรถยนต์ งานเงินทุนฯ หมายเลข 44-7670-04-2, 44-7784-05-6 จำนวน 2 วัน 10/01/2562 10/01/2562 สทล.18/4/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด งานงบประมาณ 10/01/2562 10/01/2562 สทล.18/3/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด งานเงินทุนฯ 10/01/2562 10/01/2562 สทล.18/2/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนฯ 10/01/2562 10/01/2562 สทล.18/1/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ