สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเอกสาร 21/04/2563 eb-สทล.18/5/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) 20/04/2563 eb-สทล.18/4/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 งานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.21+600 - กม.24+135 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49 รายการ 14/04/2563 eb-สทล.18/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเอกสารสำนักงานทางหลวงที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 eb-สทล.18/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 หลัง 09/04/2563 eb-สทล.18/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 หลัง 09/04/2563 eb-สทล.18/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด(งานงบประมาณ) จำนวน 84 รายการ 18/02/2563 สทล.18/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯหมายเลข 44-8572-08-6, 44-8581-08-7 , 44-8585-08-0 และ 72-6002-87-9 จำนวน 4 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด 15/08/2562 สทล.18/8/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการเลขที่ 60/6,147/3,147/53 และ 147/57 จำนวน 4 หลัง (ครั้งที่3) ตามประกาศเลขที่ สทล.18/8/2562 04/07/2562 สทล.18/8/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการเลขที่ 60/2,147/3, 147/52, และ 147/52 จำนวน 4 หลัง ตามประกาศเลขที่ 18/7/2562 30/04/2562 สทล.18/7/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการเลขที่ 60/2, 147/3, 147/52, และ 147/52 จำนวน 4 หลัง ตามประกาศเลขที่ 18/7/2562 30/04/2562 สทล.18/7/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 ขายทอดตลาดรถยนต์ งานงบประมาณ หมายเลข 22-4159-01, 22-4203-05 จำนวน 2 คัน 14/01/2562 สทล.18/6/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการเลขที่ 60/2, 147/52 และ 147/57 จำนวน 3 หลัง 11/01/2562 สทล.18/5/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 ขายทอดตลาดรถยนต์ งานเงินทุนฯ หมายเลข 44-7670-04-2, 44-7784-05-6 จำนวน 2 วัน 10/01/2562 สทล.18/4/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด งานงบประมาณ 10/01/2562 สทล.18/3/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ