f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาบริการ ตรวจครบกำหนดเช็คระยะ 150,000กม. ของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6500-15-5 จำนวน 12 รายการ 27/11/2562 27/11/2562 310/B/-/63/2 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 8073.15 15/11/2562 15/11/2562 310/B/-/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 30/10/2562 310/-/63/2 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 30/10/2562 310/-/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงอนจำนวน 36,000 บาท โดยวิธีเฉพาะ้เจาะจง 30/10/2562 30/10/2562 310/-/63/3 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 18,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562 01/10/2562 62107016504 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 23,420 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 27/09/2562 26/09/2562 310/35/62/173 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 27/09/2562 24/09/2562 310/60/62/172 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบส่งกำลังของรถบรรทุก หมายเลข 74-6080-05-9 จำนวน 6 รายการ 14/08/2562 14/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบงานปรับปรุงดาดฟ้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 แห่ง 18/07/2562 18/07/2562 310/-/62/91 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบงานปรับปรุงดาดฟ้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ จำนวน ๑ แห่ง 18/07/2562 18/07/2562 310/-/62/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก บริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (จำนวน ๖๓ หลัง) 18/07/2562 18/07/2562 310/-/62/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบงานปรับปรุงดาดฟ้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 แห่ง 18/07/2562 18/07/2562 310/-/62/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ