f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อยางของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8172-07-7 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/04/2563 310/B/30/63/43 สำนักงานทางหลวงที่ 18
92 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/04/2563 310/B/30/63/37 สำนักงานทางหลวงที่ 18
93 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรถบรรทุก ขนาด 4.5 - 6 ตัน หมายเลข 74-6002-90-4 จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/04/2563 310/B/-/63/34 สำนักงานทางหลวงที่ 18
94 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/04/2563 310/B/85/63/36 สำนักงานทางหลวงที่ 18
95 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 4 รายการ 13/04/2563 310/B/-/63/35 สำนักงานทางหลวงที่ 18
96 เหมาบริการซ่อมระบบส่งกำลังและระบบห้ามล้อของรถตักล้อยาง หมายเลข 72-6001-87-8 จำนวน 17 รายการ 08/04/2563 310/B/-/63/31 สำนักงานทางหลวงที่ 18
97 จ้างเหมาบริการซ่อมกระจกบังลมหน้าของปิคอัพ หมายเลข 44-0945-18-9 จำนวน 1 บาน (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2563 310/B/-63/33 สำนักงานทางหลวงที่ 18
98 จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และส่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงแฟลตพักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว สำนักงานทางหลวงที่ 18 08/04/2563 310/-/63/37 สำนักงานทางหลวงที่ 18
99 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของรถเกลี่ยหมายเลข 41-5110-79-3 จำนวน 14 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 310/B/-/63/30 สำนักงานทางหลวงที่ 18
100 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาไฮดรอลิคของเกลี่ย หมายเลข 41-5108-79-9 จำนวน 36 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 310/B/-/63/29 สำนักงานทางหลวงที่ 18
101 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6535-95-3 จำนวน 47 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 310/B/30/63/42 สำนักงานทางหลวงที่ 18
102 จ้างเครื่องผสมแอสฟัลท์ หมายเลข 92-6019-00-5 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 310/B/-/63/24 สำนักงานทางหลวงที่ 18
103 เหมาบริการซ่อมบำรุง รักษา ระบบตัวถังและกะบะ ระบบไฟ ทำสีใหม่ของรถบรรทุกขนาด 4.5 - 6 ตัน หมายเลข 47-6006-90-8 จำนวน 31 รายการ 26/03/2563 310/B/-/63/28 สำนักงานทางหลวงที่ 18
104 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7762-05-0 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง 25/03/2563 310/B/30/63/40 สำนักงานทางหลวงที่ 18
105 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7765-05-3 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 310/B/-/63/27 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 91 ถึง 105 จาก 331 รายการ