f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้ออะไหล่ของรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลข 78-6001-89-5 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพสะเจาะจง 27/04/2563 310/B/30/63/52 สำนักงานทางหลวงที่ 18
77 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุง รักษาระบบทำความเย็นของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 8 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2563 310/B/-/63/43 สำนักงานทางหลวงที่ 18
78 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบทำความเย็นของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8935-10-9 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2563 310/B/-/63/44 สำนักงานทางหลวงที่ 18
79 จ้างเหมาซ่อมบำรุงสายไฮดรอลิคของรถเกลี่ย หมายเลข 41-5110-79-3 จำนวน 30 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2563 310/B/-/63/40 สำนักงานทางหลวงที่ 18
80 จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6665-17-3 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2563 310/B/-63/42 สำนักงานทางหลวงที่ 18
81 จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6665-17-3 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2563 310/B/-/63/42 สำนักงานทางหลวงที่ 18
82 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 (80 แกรม) จำนวน 300 รีม (งานงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2563 310/40/63/46 สำนักงานทางหลวงที่ 18
83 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-9008-11-5 จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2563 310/B/30/63/51 สำนักงานทางหลวงที่ 18
84 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8935-10-9 จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2563 310/B/30/63/50 สำนักงานทางหลวงที่ 18
85 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-9008-11-5 จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2563 310/B/30/63/51 สำนักงานทางหลวงที่ 18
86 จ้างเหมาบริการทำสีใหม่ ของรถตักล้อยาง หมายเลข 72-6001-87-8 จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 310/B/-/63/38 สำนักงานทางหลวงที่ 18
87 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 310/B/35/63/39 สำนักงานทางหลวงที่ 18
88 ซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ท จำนวน 1 รายการ (งานงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 310/50/63/45 สำนักงานทางหลวงที่ 18
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (งานงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 310/40/63/44 สำนักงานทางหลวงที่ 18
90 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/04/2563 310/B/85/63/37 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 76 ถึง 90 จาก 331 รายการ