f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2563 310/65/63/130 สำนักงานทางหลวงที่ 18
17 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 10/09/2563 310/40/63/128 สำนักงานทางหลวงที่ 18
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 10/09/2563 310/40/63/129 สำนักงานทางหลวงที่ 18
19 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 09/09/2563 310/35/63/127 สำนักงานทางหลวงที่ 18
20 ซื้อแบตเตอรี่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6535-95-3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2563 310/B/30/63/96 สำนักงานทางหลวงที่ 18
21 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (โดยวธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 08/09/2563 310/50/63/124 สำนักงานทางหลวงที่ 18
22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 08/09/2563 310/50/63/122 สำนักงานทางหลวงที่ 18
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 02/09/2563 310/40/63/118 สำนักงานทางหลวงที่ 18
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ( โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 02/09/2563 310/40/63/118 สำนักงานทางหลวงที่ 18
25 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 02/09/2563 310/50/63/119 สำนักงานทางหลวงที่ 18
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 01/09/2563 310/40/63/116 สำนักงานทางหลวงที่ 18
27 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6015-95-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2563 310/B/30/63/92 สำนักงานทางหลวงที่ 18
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 31/08/2563 310/40/63/112 สำนักงานทางหลวงที่ 18
29 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (โดยเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 31/08/2563 310/40/63/111 สำนักงานทางหลวงที่ 18
30 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 31/08/2563 310/45/63/110 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 16 ถึง 30 จาก 331 รายการ