f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อยางของรถบรรทุกขนาด 3.5 ตัน หมายเลข 46-6933-14-7 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2562 18/02/2562 310/B/30/62/51 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อสำรองไว้ใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของสำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2562 18/02/2562 310/B/35/62/26 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 จ้างเหมาบริการ ซ่อมบำรุง รักษาระบบส่งกำลังของรถบรรทุกกระบะเท หมายเลข 23-6051-95-6 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2562 18/02/2562 310/B/-/62/27 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร เป็นเงินจำนวน ๗๙,๗๔๐.-บาท 11/02/2562 11/02/2562 310/35/62/32 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6549-97-9 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 08/02/2562 310/B/-/62/24 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกกระบะเท หมายเลข 23-6051-95-6 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 08/02/2562 310/B/30/62/49 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เป็นเงินจำนวน 79,350.-บาท 08/02/2562 08/02/2562 310/35/62/31 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 ซื้ออะไหล่ของรถตู้ หทายเลข 20-6171-08-0 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2562 07/02/2562 310/B/30/62/48 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 19,200.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2562 31/01/2562 310/-/62/30 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน เพื่อสำรองไว้ใช้ในการซ่อม บำรุง รักษาเครื่องจักร/ยานพาหนะ และอื่นๆของสำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2562 01/02/2562 310/B/85/62/23 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 จ้างซ่อมบำรุงรักษา ระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกขนาด 3.5 ตัน หมายเลข 46-6933-14-7 จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2562 01/02/2562 310/B/-/62/22 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 31/01/2562 31/01/2562 310/-/62/29 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 31/01/2562 31/01/2562 310/-62/29 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6856-05-4 จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2562 30/01/2562 310/B/30/62/47 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 ซื้อแบตเตอรี่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 29/01/2562 310/B/30/62/46 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 47 รายการ