f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้ออะไหล่ของรถเกลี่ย หมายเลข 41-5108-79-9 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 17/12/2562 310/B/30/63/11 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2562 08/11/2562 310/35/63/4 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2562 07/11/2562 310/40/63/3 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 06/11/2562 310/35/63/4 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 จ้างซ่อมทรัพย์สิ้นเสียหายจากอุบัติเหตุของ สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเแพาะเจาะจง 29/09/2562 22/08/2562 310/-/62/118 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เป็นเงินจำนวน 621,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2562 30/09/2562 310/35/62/177 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการเป็นเงินจำนวน 74,356.44 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 24/09/2562 310/60/62/168 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ เป็นเงินจำนวน 7,200.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 24/09/2562 310/45/62/170 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบทำความเย็นของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6534-95-2 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 23/09/2562 310/B/-/62/104 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องล่างของรถหางลาก หมายเลข 15-6226-94-2 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2562 02/09/2562 310/B/-/62/89 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-0038-94-5 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 28/08/2562 310/ฺ/-/62/85 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงินจำนวน 12,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2562 13/08/2562 310/40/62/101 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 245-70R-16 จำนวน 1 รายการ 07/08/2562 07/08/2562 310/B/30/62/99 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 จ้างเหมาบริการระบบเครื่องยนต์ของรถตรวจการณ์ หมายเลข ๒๑-๖๕๐๐-๑๕-๕ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2562 12/07/2562 310/B/-/62/68 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ 03/07/2562 03/07/2562 310/20/62/84 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22 รายการ