f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 30/08/2565 310/60/65/183 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 09/08/2565 310/45/65/156 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ซื้อยางของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6500-15-5 จำนวน 1 รายการ (วิธีเฉพาะเจาะจง) 09/06/2565 310/B/30/65/89 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 จ้างระบบไฟฟ้า ระบบตัวถังและอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย ของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 3-4.5 ตัน หมายเลข 46-6548-07-3 จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุน) 28/04/2565 310/B/-/65/34 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (สงขลา) จ.สงขลา ๑ แห่ง 01/11/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ ๙) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (สงขลา) จ.สงขลา ๑ แห่ง 01/11/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 จ้างติดตั้ง บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/09/2564 310/-/64/109 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 20/04/2564 310/35/64/46 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 จำหน่ายเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 05-14532-6259-94-1, 44-51822-7762-05-0, 44-51822-7763-05-1,44-51822-7765-05-3,44-19022-8173-07-8, 44-19022-8174-07-9, 44-19022-8175-07-0, 44-19022-8172-07-7 จำนวน 8 รายการ 02/12/2563 สทล.18.1/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทุ่งหวัง-สงขลา ระหว่าง กม.3+750 - กม.7+679 จำนวน 1 แห่ง 13/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน เกาะยอ - ทุ่งหวัง ระหว่าง กม.๑๗๘+๓๗๗ - กม.๑๘๑+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๕๒ รายการ 13/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคม 0100 ตอน สามแยกทุ่งวัง-สงขลา ระหว่าง กม.3+750 - กม.7+679 ปริมาณ 1 แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.0+100 - กม.2+187 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 55 รายการ