f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
งานปะซ่อมผิวทาง
ลงวันที่ 01/11/2561

งานปะซ่อมผิวทาง (Skin Patching) คือ การซ่อมแซมถนนที่เกิดความเสียหายเฉพาะชั้นผิวทาง โดยนําผิวทางเดิมที่เสียหายออกและนําส่วนผสมใหม่มาปรับให้เรียบลักษณะความเสีย หายที่เกิดขึ้น เช่น รอยแตก (Cracks) ผิวหลุดร่อน (Disintegration) ผิวชํารุดเป็นหลุมบ่อ (Pot Hole) ผิวทางเกิดการเคลื่อนตัว (Slippage Cracks)

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่านความเสียหายนั้น ลงไปสู่ชั้นโครงสร้างทางด้านล่างอันจะทําให้ความเสียหายลุกลามเพิ่มมากขึ้นและคืนสภาพชั้นผิวทางของถนนให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ


'