f
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๒
ลงวันที่ 25/08/2565

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ ขอจัดส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๒ งานขนวัสดุ หิน กรวด ทราย ลูกรัง และงานดิน ประเภทที่ ๑ จำนวน ๑ ราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๒ 34 ดาวน์โหลด

'