f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของกระทรวงคมนาคม ตามสัญญาที่ ปน.37/2560
ลงวันที่ 15/08/2561

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 นายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 และนายเชิดชัย สวนแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ร่วมตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของกระทรวงคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนรัก - บือแน ระหว่าง กม.100+880 - กม.102+550 ตามสัญญาที่ ปน.37/2560 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ซึ่งผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างแล้วเสร็จ


#แขวงทางหลวงปัตตานี
#สำนักงานทางหลวงที่18
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586


'