f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา
ลงวันที่ 24/04/2563
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา
 
*** มีการแก้ไข้ หมายเหตุ ข้อ 4 หน้า 10 เป็น   (ปรับปรุงล่าสุด 2 พ.ค. 63) ***
"ผู้สมัครต้องนำใบรับรองแพทย์ และเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่ประกาศกำหนดไปแสดงที่สำนักงานทางหลวงที่ 18 ในวันสมัครให้ครบถ้วน
และ เพิ่มเติมมาตรการสำหรับการจัดสอบในสถานการณ์การระบาดจากโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)"
 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตำแหน่ง พนักงานโยธา (ปรับปรุงล่าสุด 2 พ.ค. 63) 1301 ดาวน์โหลด

'