สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 13/05/2562 ตรวจรับมอบงานจ้างเหมางบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ตามสัญญาที่ ยล.2/2562
2 10/05/2562 ตรวจรับมอบงานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ ตามสัญญาที่ สข.1/10/2562
3 10/10/2561 ตรวจรับงานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ตามสัญญาที่ ปน.39/2560
4 02/11/2561 ตรวจรับงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานแขวงทางหลวง คสล. 3 ชั้น แขวงทางหลวงพัทลุง ตามสัญญาที่ พท.20/2561
5 15/08/2561 ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของกระทรวงคมนาคม ตามสัญญาที่ ปน.37/2560