f
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 14/02/2567 ถึง 30/04/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตามวุฒิ) ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 01/02/2567 ถึง 30/04/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตามวุฒิ) ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
3 ประกาศรับสมัคร 08/01/2567 ถึง 30/04/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตามวุฒิ) ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2
4 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 23/08/2566 ถึง 30/09/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
5 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 03/08/2566 ถึง 30/09/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล พนักงานธุรการและพนักงานโยธา
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14/07/2566 ถึง 31/08/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 (รอบสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง : พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 22/06/2566 ถึง 31/07/2566 ประกาศเลื่อนวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22/06/2566 ถึง 31/07/2566 ประกาศเลื่อนวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง :พนักงานเครื่องกล พนักงานธุรการและพนักงานโยธา
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 16/06/2566 ถึง 06/07/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15/06/2566 ถึง 31/07/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานเครื่องกล,พนักงานธุรการ,พนักงานโยธา
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 15/05/2566 ถึง 31/08/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ