วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Single Slope Barrier) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.183+410-กม.188+150 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,332 เมตร) จำนวน 4 รายการ 07/09/2563 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 งานจ้างก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Single Slope Barrier) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.25+875-กม.29+930 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,528 เมตร) จำนวน 3 รายการ 07/09/2563 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (Rubber Fender Barrier :RFB) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0302 ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.218+374-กม.234+100 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 7683 เมตร 02/09/2563 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.10+000-กม.32+000 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 33,440 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 04/08/2563 สข.2/คัดเลือก25/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ตอน 2 ระหว่าง กม.25+750-กม.41+850 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 67,865 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 29/07/2563 สข.2/คัดเลือก24/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานนและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.11+453-กม.11+823 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 25 รายการ 12/05/2563 สข.2/คัดเลือก23/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 งานจ้างก่อสร้าง งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ระหว่าง กม.1282+000-กม.1296+677 N/B,S/B (เป็นตอน ๆ) ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม.9+895-กม.12+100 (เป็นตอน ๆ) ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม.13+700-กม.49+050 (เป็นตอน ๆ) ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม.62+875-กม.69+759 (เป็นตอน ๆ) ทางหลวงหมายเลข 4054 ระหว่าง กม.0+011-กม.3+460 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 4145 ระหว่าง กม.11+000-กม.25+000 (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 4243 ระหว่าง กม.0+000-กม.40+010 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 7 แห่ง (6,880 อัน) จำนวน 2 รายการ 05/05/2563 สข.2/คัดเลือก 22/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 จ้างก่อสร้าง งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.12+160-กม.42+939 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.45+000-กม.64+170 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.182+216-กม.190+411 (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0302 ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.218+550-กม.233+050 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง (7,877 อัน) จำนวน 2 รายการ 05/05/2563 สข.2/คัดเลือก 21/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.17+150-กม.17+915 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 21/04/2563 สข.2/คัดเลือก20/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 จ้างเหมาทำการรื้อถอนป้ายและโครงสร้างป้าย OVERHEAD ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.1295+527 N/B, กม.1307+620 S/B, N/B, กม.1308+120 S/B,N/B 10/04/2563 319/-/63/111 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.200+655-กม.201+145 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 09/04/2563 สข.2/27/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.11+453-กม.11+823 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 25 รายการ 09/04/2563 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.17+150-กม.17+915 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 09/04/2563 eb-สข.2/10/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.7+947 N/B ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ที่ กม.60+090 S/B 08/04/2563 319/-/63/116 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงวังใหญ่ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ที่ กม.49+797 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 สข.2/24/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 96 รายการ