วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
งบบำรุงปกติ ประจำปี 2563
ลงวันที่ 29/11/2561

                                                                                                                                                                                                                                              ข้อมูล ณ 11 มิถุนายน 2563

รายการ

ได้รับงบประมาณ

โอนเปลี่ยนแปลง

ถั่วจ่าย

รวมได้รับทั้งสิ้น

เบิกจ่ายสะสม

คงเหลือ

เปอร์เซนต์
การเบิกจ่าย

หมายเหตุ

ค่าจ้างชั่วคราว 19,310,540.00 646,000.00 -500,000.00 18,164,540.00 11,937,849.82 6,226,690.18 65.72  
ค่าประกันสังคม 967,660.00 - - 967,660.00 551,875.00 415,785.00 57.03  
กองทุนเงินทดแทน 37,000.00 - - 37,000.00 34,904.00 2,096.00 94.34  
ค่าล่วงเวลา 400,000.00 - +106,000.00 506,000.00 456,127.40 49,872.60 90.14  
ค่าเบี้ยเลี้ยง 400,000.00 - -106,000.00 294,000.00 251,169.50 42,830.50 85.43  
ค่าวัสดุ 6,162,000.00 - -902,470.00 5,259,530.00 2,719,594.50 2,539,935.50 51.71  
จ้างเหมาบริการ 6,580,000.00 - -327,930.00 6,252,070.00 5,574,923.00 677,147.00 89.17  
วัสดุไฟฟ้า 1,158,000.00 - +1,790,400.00 2,948,400.00 2,587,196.46 361,203.54 87.75  
ค่าเช่าเครื่องจักร 6,097,800.00 - - 6,097,800.00 3,872,348.00 2,225,452.00 63.50  
วัสดุเชื้อเพลิง 3,977,000.00 - -60,000.00 3,917,000.00 1,663,586.18 2,253,413.82 42.47  
รวม 45,090,000.00 646,000.00   44,444,000.00 29,649,573.86 14,794,426.14 66.71  

 


'