วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 01/11/2561

                 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มีหน้าที่ควบคุมและดูแลดำเนินการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน เพื่อเชื่อมต่อจุดสำคัญทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง และการทหาร โดยคำนึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่า และตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับปริมาณการจราจรในท้องถิ่น รวมทั้งดูแลรับผิดชอบไฟฟ้าแสงสว่างไฟสัญญาณจราจร ป้ายจราจร และควบคุมการดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงแผ่นดินให้เป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวงแผ่นดิน 

                แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มีเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 12 สายทาง 16 ตอนควบคุม ระยะทางรวมทั้งสิ้น 383.599 กิโลเมตร ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 571.525 กิโลเมตร ปริมาณงานทาง 1,861.035 หน่วย

ลำดับ ชนิดผิวทาง ระยะทางจริง (กม.) ระยะทางต่อ 2 เลน (กม.)
ทางบำรุง ทางก่อสร้าง ทางรักษาสภาพทาง ระยะทางรวม
1 ASPHALT CONCRETE 368.973 5.350 - 374.323 558.328
2 CONCRETE 1.912 - - 1.912 5.345
3 CAPE SEAL 5.889 - - 5.889 5.889
4 DOUBLE SERFACE TREATMENT 1.475 - - 1.475  1.475
ระยะทางรวม  383.599 5.350 -  383.599 571.037

'