f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
มอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด ประจำปี 2563
ลงวันที่ 24/12/2563

นายสมนึก  เศียรอุ่น  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา  มอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด ประจำปี 2563 ประเภททุนเรียนดี และ ทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก

สหกรณ์ฯ ในสังกัดฯแขวงทางหลวงยะลา


'