วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
หลีกเลี่ยง 6 พฤติกรรม นำไปสู่อุบัติเหตุ
ลงวันที่ 16/10/2562

'