วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
งบประมาณ ประจำปี 2564
ลงวันที่ 29/11/2561

ข้อมูล ณ 30 กรกฎาคม 2564                                                  

รายการ

ได้รับงบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

เปอร์เซนต์
การเบิกจ่าย

บำรุงปกติ 44,290,000.00 31,264,762.40 13,025,237.60 70.59
บำรุงตามกำหนดเวลา 148,890,142.54 58,938,142.54 89,952,000.00 39.58
บำรุงพิเศษและบูรณะ 61,547,266.50 61,546,600.34 666.16 100.00
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1,695,000.00 991,575.00 703,425.00 58.50
งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1,189,955.00 1,189,955.00 - 100.00
งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 161,900.00 161,900.00 - 100.00
บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค 51,770,000.00 23,371,396.83 28,398,603.17 45.14
ฟื้นฟูทางหลวง 4,803,400.00 4,803,400.00 - 100.00
งานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคพัฒนาทางหลวง 38,948,000.00 12,794,062.73 26,153,937.27 32.85
อำนวยความปลอดภัย 44,110,177.83 31,440,477.83 12,669,700.00 71.28
ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ 28,333,000.00 8,715,544.85 19,617,455.15 30.76
โครงการพัฒนาเพื่อเพิมประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง 29,995,000.00 29,994,999.91 0.09 100.00
ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้าง 2,879,525.00 1,960,417.60 919,107.40 68.08
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และตรวจสอบ 1,039,008.00 677,812.16 361,195.84 65.24
คชจ.การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาล 135,000.00 135,000.00 - 100.00
งบดำเนินงาน 1,445,000.00 739,792.61 705,207.39 51.20
งบบุคลากร 3,945,807.00 3,263,311.33 682,495.67 82.70
โครงการการมีส่วนร่วม 95,430.00 95,430 - 100.00
คชจ.ในการดำเนินคดี 33,000.00 33,000.00 - 100.00
รวม 465,306,611.87 272,117,581.13 193,189,030.74 58.48

                                           


'