วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
งบประมาณ ประจำปี 2563
ลงวันที่ 29/11/2561

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563                                                  

รายการ

ได้รับงบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

เปอร์เซนต์
การเบิกจ่าย

บำรุงปกติ 44,444,000.00 29,649,573.86 14,794,426.14 66.71
บำรุงตามกำหนดเวลา 77,622,000.00 23,932,768.36 53,689,231.64 30.83
บำรุงพิเศษและบูรณะ 39,641,600.00 3,721,800.00 35,919,800.00 9.39
ก่อสร้างอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง 1,199,000.00 - 1,199,000.00 -
งานปรับปรุงอาคารที่ทำการที่พักอาศัยและสิ่งประกอบ 833,900.00 - 833,900.00 -
บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค 29,727,500.00 3,742,500.00 25,985,000.00 12.59
ฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน 19,304,000.00 - 19,304,000.00 -
อำนวยความปลอดภัย 22,759,834.47 4,453,053.00 18,306,781.47 19.57
ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน  29,616,000.00 4,442,400.00 25,173,600.00 15.00
ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ 10,003,000.00 - 10,003,000.00 -
ครุภัณฑ์โรงงาน 96,000.00 96,000.00 - 100.00
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิมประสิทธิภาพทางหลวง 77,638,000.00 4,385,100.00 73,252,900.00 5.65
ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้าง 2,537,777.00 1,697,743.74 840,033.26 66.90
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และตรวจสอบ 786,370.00 498,408.58 287,961.42 63.38
คชจ.เทศกาลปีใหม่ 67,500.00 67,500.00 - 100.00
งบดำเนินงาน 1,518,765.00 871,284.15 647,480.85 57.37
งบบุคลากร 3,411,420.00 2,514,195.00 897,225.00 73.70
โครงการการมีส่วนร่วม 68,000.00 46,266.00 21,734.00 68.04
รวม 361,274,666.47 80,118,592.69 281,156,073.78 22.18

                                           


'