วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.4085 ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี ระหว่าง กม.25+000 - กม.30+700, กม.32+075 - กม.37+800
ลงวันที่ 23/03/2564

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) โดยนายวิฑูรย์  อัตตเกษม  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)  ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน  โครงการก่อสร้างทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 4085  ตอน  ปากน้ำเทพา – ธารคีรี  ระหว่าง กม.25+000 – กม.30+700, กม.32+075 – กม.37+800  ระยะทางรวม  11.425  กิโลเมตร  พื้นที่ตำบลสะบ้าย้อย, ตำบลทุ่งพอ  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา  ในวันพุธ  ที่ 17  มีนาคม  2564  ระหว่าง เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระยา   อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา  ในการนี้ นายอภิชาติ  สันติกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงาน   โดยมีวิทยากรจากผู้แทนสำนักสำรวจและออกแบบ และสำนักก่อสร้างทางที่ 1  กรมทางหลวง  ชี้แจงรายละเอียดและรูปแบบการก่อสร้าง  โดยมีส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ผู้นำชุมชน  สถานศึกษา  บริษัท   และประชาชนผู้อาศัยสองข้างทาง   จำนวน  80  คน  เข้าร่วมกิจกรรมฯ


'