f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
งานแผนงาน
ลงวันที่ 20/11/2561

งานแผนงาน

นายธนิต สังช่วง ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นหัวหน้าหน่วย
มีบุคลากรปฏิบัติงานประจำหน่วยจำนวน 7 คน
- ข้าราชการ 3 คน
- พนักงานราชการ 2 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน


'