f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
หมวดทางหลวงสิงหนคร
ลงวันที่ 19/11/2561

หมวดทางหลวงสิงหนคร

สำนักงานหมวดทางหลวงสิงหนครตั้งอยู่กม.154+453 ริมทางหลวงหมายเลข 408 ซ้ายทาง ตอน สทิงพระ - ทางแยกเข้าเขาแดง
นายสายชล จำเนียร ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นหัวหน้าหมวดทางหลวงสิงหนคร มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบำรุงปกติของทางหลวง 3 สายทาง
รวมระยะทางต่อ 2 ช่องจราจรรวม 81.360 กม. ระยะทางจริง 40.680 กม.
หมวดทางหลวงสิงหนคร มีบุคลากรปฏิบัติงาน จำนวน 29 คน
- ข้าราชการ 2 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 27 คน

เส้นทางในความรับผิดชอบ ของหมวดทางหลวงสิงหนคร มีดังนี้
1. ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สะทิงพระ - เกาะยอ ระหว่าง กม. 125+011 - 165+583
2. ทางหลวงหมายเลข 4308 ตอน ทางแยกเข้าเขาแดง ระหว่าง กม.0+000 - 0+108


'