f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
อัตราเครื่องจักร
ลงวันที่ 16/11/2561

อัตราเครื่องจักร

เครื่องจักรที่ใช้งานประจำแขวงทางหลวงสงขลาที่1 มีดังนี้

เครื่องจักรงานเงินทุนฯ  จำนวน 105 เครื่อง
เครื่องจักรงานนอกเงินทุนฯ จำนวน 60 เครื่อง
                                 รวม 165 เครื่อง

 

รายการเครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียน

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย (04)  จำนวน 55 เครื่อง
เครื่องอัดลม (10)  จำนวน  1 เครื่อง 
รถพ่วง (15) จำนวน  คัน
รถยนต์นั่งตรวจการณ์ (21)  จำนวน  คัน
รถบรรทุกกระบะเทท้าย (23) จำนวน  คัน
รถบรรทุกน้ำ (25)  จำนวน  คัน
รถบดสั่นสะเทือนแบบเดินตาม (31) จำนวน  คัน
รถบดสั่นสะเทือนล้อเรียง (31)  จำนวน  คัน
เครื่องตบดิน (36) จำนวน  เครื่อง 
ชุดเครื่องตัดและเจาะถนนระบบไฮโดรลิก (40) จำนวน  เครื่อง 
รถบรรทุกไม่เกิน 1 ตัน (44)  จำนวน 15 คัน
รถบรรทุก 3.5 - 4 ตัน (46)  จำนวน 8 คัน
รถบรรทุกติดเครน (74)  จำนวน 1 คัน
รถขุดหน้า-ตักหลัง (77) จำนวน 1 คัน

 

รายการเครื่องจักรงานนอกเงินทุนฯ

เครื่องอัดลมสูบยาง(00) จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (01)  จำนวน  1 เครื่อง 
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย (04) จำนวน  44  เครื่อง 
เครื่องสูบน้ำ (05) จำนวน  เครื่อง 
เครื่องตัดคอนกรีต (12) จำนวน  เครื่อง 
เครื่องตีเส้นจราจร(28) จำนวน  เครื่อง 
เครื่องตบดิน (36) จำนวน  เครื่อง 
เลื่อยยนต์ (56) จำนวน  เครื่อง 

'