f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
สรุปข้อมูลงบทดลองประจำปี 2563
ลงวันที่ 29/10/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี 124 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีงบทดลอง 126 ดาวน์โหลด
บัญชีเงินสดในมือ 117 ดาวน์โหลด
บัญชีเงินฝากคลัง 135 ดาวน์โหลด
บัญชีเงินฝากธนาคาร 212 ดาวน์โหลด

'