f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบดสั่นสะเทือน หมายเลข 31-6120-91-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2563 310/B/-/63/46 สำนักงานทางหลวงที่ 18
62 ซื้อยางของรถหางลาก หมายเลข 15-6005-91-0 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2563 310/B/30/63/57 สำนักงานทางหลวงที่ 18
63 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง-ควนลัง ระหว่าง กม.21+600 - กม.24+135 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49 รายการ 13/05/2563 eb-สทล.18/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
64 ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ฟูจิ 3055 RCL6 จำนวน 2 กล่อง (งานงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 310/40/63/54 สำนักงานทางหลวงที่ 18
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (งา่นงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 310/40/63/53 สำนักงานทางหลวงที่ 18
66 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ OKI B๔๑๒ (สีดำ) จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 07/05/2563 310/40/63/51 สำนักงานทางหลวงที่ 18
67 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2563 eb - สทล.18/5/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
68 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 หลัง 30/04/2563 eb-สทล.18/4/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
69 ซื้ออะไหล่ของรถหางลาก หมายเลข 15-6005-91-0 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 310/B/30/63/56 สำนักงานทางหลวงที่ 18
70 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 310/B/30/63/55 สำนักงานทางหลวงที่ 18
71 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V70AH พร้อมน้ำกรด และประจุไฟของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 310/B/30/63/54 สำนักงานทางหลวงที่ 18
72 ซื้อแบตเตอรี่ของรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลข 78-6001-89-5 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 310/B/30/63/53 สำนักงานทางหลวงที่ 18
73 63047557926 28/04/2563 310/B/30/63/53 สำนักงานทางหลวงที่ 18
74 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาโอริงกลมและไฮดรอลิคของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 310/B/-/63/45 สำนักงานทางหลวงที่ 18
75 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2563 310/35/63/47 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 61 ถึง 75 จาก 331 รายการ