f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุง รักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกขนาด 6 ตัน หมายเลข 47-6002-90-4 จำนวน 17 รายการ 20/07/2563 310/B/-/63/53 สำนักงานทางหลวงที่ 18
47 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8800-08-2 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2563 310/B/-/63/52 สำนักงานทางหลวงที่ 18
48 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกขนาด 6 ตัน หมายเลข 47-6006-90-8 จำนวน 17 รายการ 15/07/2563 310/B/-/63/51 สำนักงานทางหลวงที่ 18
49 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 14/07/2563 310/35/63/84 สำนักงานทางหลวงที่ 18
50 ซื้อไส้กรองของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 310/B/30/63/74 สำนักงานทางหลวงที่ 18
51 ซื้ออะไหล่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 2 รายการ โยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 310/B/30/63/70 สำนักงานทางหลวงที่ 18
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 02/07/2563 310/40/63/83 สำนักงานทางหลวงที่ 18
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 01/07/2563 310/40/63/81 สำนักงานทางหลวงที่ 18
54 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 29/06/2563 310/40/63/80 สำนักงานทางหลวงที่ 18
55 ซื้ออะไหล่ของรถตักล้อยาง หมายเลข 72-6001-87-8 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 310/B/30/63/67 สำนักงานทางหลวงที่ 18
56 ซื้อไส้กรองของรถตักล้อยาง หมายเลข 72-6001-87-8 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2563 310/B/30/63/65 สำนักงานทางหลวงที่ 18
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 05/06/2563 310/40/63/67 สำนักงานทางหลวงที่ 18
58 ซื้อแบตเตอร์ของรถเกลี่ย หมายเลข 41-5108-79-9 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2563 310/B/30/63/59 สำนักงานทางหลวงที่ 18
59 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถบดสั้นสะเทือน หมายเลข 31-6120-91-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2563 310/B/-/63/46 สำนักงานทางหลวงที่ 18
60 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 4 รายการ 18/05/2563 310/B/30/63/58 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 46 ถึง 60 จาก 331 รายการ