f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ลงวันที่ 01/11/2561
งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) คือ การซ่อมแซมถนนเดิมโดยการเสริมวัสดุผิวทางแอสฟัลต์บนผิวทางเดิมเพื่อแก้ไขความเสียหาย ของผิวทางและเสริมความแข็งแรงให้แก่โครงสร้างถนน
 
วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขผิวทางเดิม ได้แก่ ปรับแก้รูปทรงทางเรขาคณิต เช่น Crown Slope ปรับปรุงความราบเรียบ ที่ทรุดตัวเป็นแอ่ง, ร่องล้อ หรือ ผิวหลุดร่อน ปรับปรุงเพิ่มความฝืดของผิวทาง และเพิ่มความแข็งแรงแก่โครงสร้างถนนเดิม ยืดอายุการใช้งาน

'