f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
มอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด ประจำปี 2562
ลงวันที่ 09/01/2563
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.นายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 มอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด ประจำปี 2562 ประเภททุนรางวัลเรียนดี และประเภททุนสนับสนุนการศึกษาของสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ โดยมีนายครรชิตพล เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1 นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 2 เข้าร่วมในการมอบทุนฯ ครั้งนี้ ณ สำนักงานทางหลวงที่ 18

'