สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
กิจกรรม 5 ส ของสำนักงานทางหลวงที่ 18 ประจำปี 2563
ลงวันที่ 13/08/2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 นำคณะกรรมการ 5ส ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานทางหลวงที่ 18 เพื่อการประเมินผล 5ส ทุกส่วน/ฝ่ายในอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18


'