สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
กิจกรรม 5 ส ของแขวงทางหลวงสตูล ประจำปี 2563
ลงวันที่ 14/08/2563
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสตูล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ณ แขวงทางหลวงสตูล
 
#แขวงทางหลวงสตูล #สำนักงานทางหลวงที่18 #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

'