สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
กิจกรรม 5 ส ของแขวงทางหลวงยะลาประจำปี 2563
ลงวันที่ 18/08/2563
นที่ 18 สิงหาคม 2563 นายสมนึก เศียรอุ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงยะลาร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ณ แขวงทางหลวงยะลา โดยมี นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1 เป็นประธานคณะกรรมการ 5 ส ในการประเมิน กิจกรรม 5ส ของสำนักงานทางหลวงที่ 18
โดยมีรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด สทล.18
(ฝ่ายปฏิบัติการ) เป็นคณะกรรมการ 5ส เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปกิจกรรม 5 ส ของ สทล.18 จาก นางสาวดวงเดือน ศรีทอง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา ฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นผู้นำเสนอ ณ ห้องประชุมอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ แขวงทางหลวงยะลา

'