f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ 19/10/2561

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกส่วน/ฝ่าย ร่วมกิจกรรม "โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561" โดยจัดให้มีการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ และปลูกเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม บริเวณโดยรอบพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 18

ความเป็นมาของวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ คือ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติโดยทรงปลูกและบำรุงต้นไม้ด้วยพระองค์มาโดยตลอดและทรงให้ความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกว่ามีความสำคัญและน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูกดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงควากตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงงานพัฒนาชนบทของประเทศไทยโดยเฉพาะการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการกำหนดให้วันพระราชสมภพของพระองค์คือวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการระดมความเห็นจากบุคคลทั่วไปเพื่อเสนอชื่อที่เหมาะสมซึ่งจากการระดมความคิดเห็นปรากฎว่าชื่อที่เหมาะสมคือวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติและได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสแสดงความเสียสละแรงกายแรงใจความสามัคคีน้อมเกล้าฯถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยการร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่างๆอันเป็นช่วงปลายฤดูฝนของทุกปีและเนื่องจากในปีนี้ ตรงกับวันหยุดราชการ ทางสำนักงานทางหลวงที่ 18 จึงจัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้ (19/10/2561)


'