Close
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
13
พฤษภาคม
2562

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยนายเชฏฐพล พึ่งบุญ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา (ฝ่ายปฏิบัติการ) คณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงาน ร่วมตรวจรับมอบงานจ้างเหมางบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 ทล.4070 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะหา - บาละ กม.27+625 - กม.29+733 (รวมบริเวณทางแยก) ตามสัญญาที่ ยล.2/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ #แขวงทางหลวงยะลา#สำนักงานทางหลวงที่18#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586

title
10
พฤษภาคม
2562

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วย นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 นายสุธี มณีอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ คณะกรรมการและผู้ควบคุม ร่วมตรวจรับมอบงานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ที่ กม.138+808 ตามสัญญาที่ สข.1/10/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ซึ่งผู้รับจ้างได้ขอส่งงานงวด ประจำเดือน พฤษภาคม 2562#แขวงทางหลวงสงขลาที่1#สำนักงานทางหลวงที่18#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586

title
02
พฤศจิกายน
2561

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 พร้อมด้วย นายสันติ วงศ์ยงศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง และนายประสิทธิ์ เพชรย้อย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง (ฝ่ายปฏิบัติการ) ร่วมตรวจรับงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานแขวงทางหลวง คสล. 3 ชั้น แขวงทางหลวงพัทลุง สำนักงานทางหลวงที่ 18 ตามแบบมาตรฐานสำนักภูมิสถาปัตย์กรมทางหลวง ตามสัญญาที่ พท.20/2561 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างและขอส่งงานงวดที่ 2 และ 3 #แขวงทางหลวงพัทลุง#สำนักงานทางหลวงที่18#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586

title
15
พฤษภาคม
2562

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. นายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ นายชยุธ โลหกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ ตำแหน่งที่ ๑ นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ ตำแหน่งที่ ๒ และข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ เข้าร่วมอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" มี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

title
15
พฤษภาคม
2562

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 นายชยุธ โลหกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1 นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 18 ร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 18 #สำนักงานทางหลวงที่18#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586

title
16
พฤษภาคม
2562

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 นายชยุธ โลหกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1 นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 18 ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณสวนป๋าเปรม ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกได้ขอรับการสันบสนุนจากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้สงขลา อันได้แก่ ต้นตะเคียน ต้นพะยอม ต้นพยุง ต้นสัก ต้นเทียม ต้นมะฮอคกานี ต้นสะเดา ไม้ทัง ไม้หลุมพอ ไม้ยางนา ต้นหว้า เป็นต้น รวมจำนวน 200 ต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ   #สำนักงานทางหลวงที่18#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586#วันต้นไม้ประจำปีของชาติ2562

ข่าวรับสมัครงาน
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+