f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ลงพื้นที่ร่วมเก็บข้อมูลวัดค่าดัชนีความเรียบสากล (IRI) ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูล
ลงวันที่ 24/04/2562

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอิทธิ์ศักดิ์ นวกิจวัฒนา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการดำเนินงาน (วดร.4 ภาคใต้) นายเชิดชัย สวนแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 18 นางสาวปริศนา โชติ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล (ฝ่ายวิศวกรรม) นายพนมศักดิ์ รุ่งรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ลงพื้นที่ร่วมเก็บข้อมูลวัดค่าดัชนีความเรียบสากล (IRI) ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูล


'