วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
โครงสร้างหน่วยงาน
ลงวันที่ 01/11/2561

 

 

 

 
   

          
                                        

 นายสุรินทร์  แก้วคีรี
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี

 

 

     

นายประกาศ  พุ่มสุวรรณ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ฝ่ายปฏิบัติการ

     

นายสุวิชัย  นวลฉวี
นายช่างโยธาอาวุโส
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ฝ่ายวิศวกรรม

     

นางสาวนงลักษณ์  แสงหิรัญ
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ฝ่ายบริหาร

     

นายมนพัทธิ์  พลอยปัตตา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงโคกโพธิ์

     

นายเสกสันติ์ โพธิ์ศรีทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้างานวางแผน

     

นางสาวนงลักษณ์  แสงหิรัญ
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
หัวหน้างานสารสนเทศ

     

นายนิสุกรี  สุไลมาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงสายบุรี

     

นายธวัชชัย  ธาระบุญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

     

นางสมจิตร  ม่านสะอาด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

               

นายธัญญา ปลอดทองสม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงปะนาเระ

     

ส.อ.อุสมาน ไมดินเกาส์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
หัวหน้างานปรับซ่อม

  

      

นางณัฐริดา  สะเหม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

     

นายทักษิณ  ขาวทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงยะรัง

     


หัวหน้างานไฟฟ้า


     

นางธันย์ภัคนันท์  อุสมันบาฮา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานสารบรรณ

     

นายสมชาติ  คงศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองจิก

   

'