แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
Online Survey ทุกความเห็น มีความหมาย กรมทางหลวง ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของคู่มือสำหรับประชาชน โดยผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม สามารถสแกน QRcode เพื่อตอบแบบสอบถามฯ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ลงวันที่ 21/04/2564

'