แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงประจำปี 2563
ลงวันที่ 22/12/2563

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงประจำปี 2563


'