แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
โครงการก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานแผนงาน
ลงวันที่ 23/04/2564

โครงการ จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาเกตุ-ป่าพ้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.8+175 - 9+100 ระยะทาง 0.925 กม. ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรปรีชาก่อสร้าง วันเริ่มสัญญาวันที่ 29 เมษายน 2563 วันสิ้นสุดสัญญาเดิม วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน ขยายอายุสัญญา 78 วัน สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินการ 99.00% (ติดขัดสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข)


'